Scientific Review
Engineering and Environmental
Sciences

ISSN 1732-9353
Warsaw University of Life Sciences Press
Przegląd
Naukowy

Inżynieria i Kształtowanie Środowiska

Annals XVII2008Issue 4(42)

Home Home WULS E-mail
Spis treści
Contents
PRACE ORYGINALNE
Original papers
DĄBKOWSKI Sz.L., BODULSKI J.: Ocena możliwości analitycznego opisu hydrogramu wezbrania
Estimation possibility of an analytical description of a flood hydrograph
SIKORSKA A., BANASIK K.: Wyznaczenie czasu opóźnienia odpływu bezpośredniego w zlewni Potoku Służewieckiego na podstawie danych pomiarowych
Estimation of the lag time of direct runoff in a small urban catchment of Służew Creek based on the measured data
MICHALCZYK Z., JANICKI G., RODZIK J., SIWEK K.: Hydrogeomorfologiczne skutki intensywnych opadów na międzyrzeczu Bystrzycy i Giełczwi (Wyżyna Lubelska)
Hydrogeomorphological effects of intensive rainfalls on the Bystrzyca and Giełczew interfl uve (Lublin Upland)
POPEK Z., BANASIK K., HEJDUK L.: Wyniki badań transportu rumowiska rzecznego w korycie rzeki Zagożdżonki
Results of sediment transport in the Zagożdżonka riverbed
BAJKOWSKI S.: Wpływ zabudowy przepustów na ich wydatek
Effect of the culverts overbuilding on their capacity
HEJDUK L., BANASIK K.: Zmienność stężenia fosforu w górnej części zlewni rzeki Zagożdżonki
Changeability of phosphorus concentration in upper part of Zagożdzonka River watershed
SAWA K.: Analiza wybranych pierwiastków śladowych w ujęciach wód oligoceńskich dzielnicy Warszawa Ursynów
Trace elements analysis in oligocene water intake in Warsaw distric Ursynów
SZTYBER J., PAWŁAT H.: Zmiany w strukturze przestrzennej systemu przyrodniczego zmeliorowanych łąk w dolinie Wkry
The changes in the spatial structure of the reclaimed meadows environmental system in the Wkra River valley
DOBRZAŃSKA J., STRUŻYŃSKI W.:Przyżyciowe oznaczanie larw chruścików na potrzeby zooindykacji
Identification of live caddies flies larvae for the purpose of zoological indication
MORAWSKA A., ŻELAZO J.: Oddziaływanie dróg na środowisko i rola postępowania w sprawie OOS na przykładzie planowanej drogi krajowej
Identification of roads potential impacts on environment and role of EIA procedure - case study
BĄKOWSKI J., LECHOWICZ Z., LEWICKA A.: Numeryczna analiza zachowania się kotwionej ściany szczelinowej w prekonsolidowanych gruntach spoistych
Numerical analysis of the anchored diaphragm wall in overconsolidated cohesive soils
GARBULEWSKI K., FRONCZYK J., LESZCZYŃSKA M.: Powierzchnia właściwa - podstawowy parametr charakterystyki materiałów reaktywnych
Specific surface area - basic parameter of reactive material's characteristics
DOHOJDA M.: Przyczyny powstawania uszkodzeń w podłogach betonowych magazynów wysokiego składowania
Reasons of damages in concrete floors of high storage storehouses
RUTKOWSKA G., PRZYBYTKOWSKI M.: Analiza opłacalności ocieplania wybranych budynków jednorodzinnych. Część I
Analysin of thermal insulation profi tability of relected individual houses (single family houses). Part I
RUTKOWSKA G., PRZYBYTKOWSKI M.: Analiza opłacalności ocieplania wybranych budynków jednorodzinnych. Część II
Analysin of thermal insulation profi tability of relected individual houses (single family houses). Part II
PRACE NAUKOWO-PRZEGLĄDOWE
Review papers
SKUTNIK Z., BAJDA M.: Ocena jakości przesłony przeciwfi ltracyjnej wykonanej w technologii DSM za pomocą sondowań geotechnicznych
Quality control test of cut-off wall performed in the DSM technology on the basis of geotechnical soundings
MALINOWSKA E., KAIM A.: Projektowanie i budowa drogowych obiektów inżynierskich w aspekcie środowiskowym
Designing and building roads' engineering objects according to the environmental basis
PRUSZYŃSKI K.: Harmonogramowanie robót budowlanych z wykorzystaniem metody CCPM
Construction schedule using CCPM method
BAJKOWSKI S., SIWICKI P., URBAŃSKI J.: Stan techniczny jazu Jaktorów
Jaktorów weir technical state
GĘBCZYK O.: Analiza porównawcza budynków tradycyjnych i pasywnych
Comparative analysis of solutions of traditional and passive building
ZAPART J.: Ocena jakości wód podziemnych ujęcia "Serby" na podstawie polskiego prawa
Estimate of quality of groundwater on the "Serby" water intake on base Polish law
Copyright by Warsaw University of Life Sciences Press, Warsaw 2008